Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://poytakirjat.kemi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://poytakirjat.kemi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.04.2022/Pykälä 30 

Sauvosaaren urheilupuiston alueen asemakaavamuutos (Mansikkanokan puisto ja liikuntahalli)

 

Elinvoimalautakunta 19.01.2022 § 3 

 

 

 

 

Valmistelu Kaavoitusarkkitehti S. Alakare 10.1.2022, puh. 050 410 2969.

 

Kaavoitus on valmistellut asemakaavan muutoksen koskien Sauvosaaren kaupunginosan kortteleita 148, 168, 177 sekä katu-, pysäköinti- ja puistoalueita. Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 17.-30.11.2021. Aineistosta pyydettiin lausunnot Lapin ELY-keskukselta, Lapin pelastuslaitokselta, Kemin Energia ja Vesi Oy:ltä sekä Tornionlaakson museolta.  Aineiston nähtävilläolosta tiedotettiin lehti- ja nettikuulutuksen lisäksi muutos- ja vaikutusalueen toimijoita sähköpostitse.

 

Nähtävilläoloaikana lausuntoja antoi Lapin Ely-keskus sekä Kemin Energia ja Vesi Oy. Yksityishenkilöiden huomautuksia saatiin nähtävilläoloaikana kahdeksan (8) kpl. Liitteenä lausuntojen ja huomautusten tiivistelmä sekä niiden vastineet.

 

Saatujen mielipiteiden pohjalta on vahvistunut vaikutelma siitä, että Mansikkanokan puistoalueelle ei kaupunkilaisten puolelta toivota mittavaa rakentamista, vaan puiston toivotaan säilyvän. Katuyhteyden tarpeen osalta mielipiteet jakaantuvat.  

 

Kaavoitus on valmistellut asemakaavan muutosehdotuksen. Ehdotusta tarkasteltiin asemakaavatarkastajien kokouksessa 10.1.2022. Kokouksessa esille tulleet asiat on täsmennetty kaavaehdotukseen.

 

Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu liikuntahallin tilavaraus uimahallin ja jalkapallokentän väliin. Katuyhteys Mansikkanokan puiston läpi on linjattu kulkemaan urheilupuiston reunaa ja kuntopolkua mukaillen.

Mansikkanokankadun päähän sijoittuu nk. Uusi Puukemi -kortteli, mutta Sarius-asemakaavassa osoitetut pistemäiset kerrostalot jäävät jalkapallokentän säilymisen ja kaavaehdotuksen mukaisen arvioinnin perusteella pois.

 

Kaavamuutos toteuttaa kaupungin strategiaa ja tekee ranta-alueesta entistä vetovoimaisemman tapahtumajärjestäjien ja matkailuyritysten kannalta.  Karjalahdelta siirtyvät liikuntahallit vapauttavat maa-alueita muuhun yritystoimintaan.

 

Kustannuksia (poislukien liikuntahallin rakentamiskustannukset) on vertailtu voimassa olevan asemakaavan katuyhteyden ja asuintonttien sekä ehdotuksen mukaisen katulinjauksen ja ARK- korttelin osalta.  

 

Liitteenä asemakaavaehdotus. Asemakaavan selostusluonnos on oheisliitteenä.

 

Asemakaavaehdotus esitellään lautakunnalle kokouksessa.

 

 

 

Esittelijä Elinvoimajohtaja Mervi Nikander

 

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy lausuntojen ja huomautusten vastineet. Lautakunta päättää asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä pyytää MRA 28 §:n mukaisesti keskeisten viranomaisten lausunnot.

 

Kokouksessa keskusteltiin uimahallin SR1-suojelumerkinnän purkamista viitaten kaupunginvaltuuston päätöksen 23.9.2019 § 116. Lisäksi tuotiin esille, että Mansikkanokan puiston läpikulkevan tien suunnittelussa tulee huomioida luontoarvot ja ilmastonmuutos.

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen mukaisesti päätösehdotuksen. Lautakunta hyväksyi lausuntojen ja huomautusten vastineet. Lautakunta päätti asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä pyytää MRA 28 §:n mukaisesti keskeisten viranomaisten lausunnot.

 

 

Elinvoimalautakunta 15.03.2022 § 25 

 

 

 

 

Valmistelu Kaavoitusarkkitehti Saija Alakare, puh. 050 410 2969

 

Asemakaavaehdotus on pidetty julkisesti nähtävänä 26.1.-24.2.2022.   Lausuntopyynnöt lähetettiin kaavan kannalta keskeisille viranomaisille. 

Lausuntoja saatiin yhteensä kolme (3): Kemin Energia ja Vesi Oy:ltä, Lapin Ely-keskukselta ja Tornionlaakson museolta. Muistutuksia jätti yksi vaikutusalueen taloyhtiö sekä neljä (4) yksityishenkilöä. Kaavoitus katsoo, että muistutukset ja lausunnot eivät aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen.

 

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavia teknis tarkistuksia:

Kaavamääräyksiin on täsmennetty, että asuinkorttelin sijaan koko kaava-alueella on noudatettava erillisiä rakentamistapaohjeita. Rakentamistapaohjeiden tekstiä ja kartan kaavamerkintöjä on selkeytetty. Muutokset ovat teknisluonteisia korjauksia eivätkä aiheuta kaavan uudelleen nähtävillepanoa.

 

Liitteenä kooste lausunnoista ja muistutuksesta sekä niille laaditut vastineet sekä hyväksyttävä asemakaavaehdotus. Kaavaselostus liitteineen on oheismateriaalina. 

 

 

Esittelijä Työllisyyspäällikkö Riitta Hakala

 

Päätösehdotus Lautakunta päättää hyväksyä asemakaavan ja kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen sekä muistutusten vastineet ja esittää kaavamuutoksen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Jäsen Anniina Kumpula teki ehdotuksesta poikkeavan muutosesityksen esittäen, että kaavaan suunniteltu Rantabulevardin tieosuuden jatkuminen Mansikkanokalle (Mansikkanokankatu) tulee muuttaa kevyen liikenteen väyläksi tai poistaa kaavasta. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Lautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti asemakaavan ja kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen sekä muistutusten vastineet ja esittää kaavamuutoksen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kumpula jätti asiaan eriävän mielipiteen, joka on liitteenä.
 

 

 

Kaupunginhallitus 28.03.2022 § 102 

 

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Kaupunginvaltuusto 04.04.2022 § 30 

741/10.02.03/2021 

   

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä esitetyn asemakaavan muutoksen.

 

Päätös 

 

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

 

Timo Marttala esitti Kari Hanhisuannon, Viivi Järvelän ja Matti Adolfsenin kannattamana, että kaavaehdotuksesta jätetään pois katuyhteys Rantabulevardilta Mansikkanokalle.

 

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava esitys, suoritettiin nimenhuutoäänestys.

 

Kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestivät JAA.

 

Marttalan, Hanhisuannon, Järvelän ja Adolfsenin tekemää esitystä kannattavat äänestivät EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti:

 

JAA  34

EI    9 

POISSA   0

PIDÄTTÄYTYI    0

Yhteensä 43

 

JAA ääniä annettiin 34, EI ääniä 9, POISSA 0 ja PIDÄTTÄYTYI 0.

 

Äänestysluettelo on liitteenä.

 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä esitetyn asemakaavan muutoksen.